Stack-uri Toate categoriile
1. НАЧАЛО И КРАЙ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
Играта продължава от 12.04.2017г.до 29.05.2017г.
Играта ще бъде проведена съгласно определените в Официалните правила дати.

2. Организатор на играта: "Дженеръл Груп" ЕООД

3. Наградите за участниците в приложението се предоставят от "Дженеръл Груп" ЕООД на спечелилият участник. Голямита награда – дрон SYMA X5HC-1, може да бъде връчена само от представител на „Дженеръл Груп” ЕООД.

4. Платформа, в която се реализира играта
http://fitness1.bg/
Играта се организира и провежда на цялата територия на Република България.

5. Участие
Участие в Играта могат да вземат всички ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, които отговарят на условията за участие, предвидени в ПРАВИЛАТА ЗА УЧАСТИЕ и ОБЩИТЕ УСЛOВИЯ.

6. Общи положения
Провеждането и участието в Играта “Спечели DRONE” се извършва в съответствие с правилата, установени по-долу.
Всеки участник е длъжен да спазва настоящите правила. Всеки участник може да вземе участие в Играта е само след приемане на настоящите Правила.
Участието в Играта се извършва съобразно ПРАВИЛАТА ЗА УЧАСТИЕ и ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.

7. Механизъм на играта:

За участие в играта е необходимо участниците:

1.Да посетят интернет страницата: http://fitness1.bg/
Преди да участва в Играта, всеки участник следва да потвърди съгласието си с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.

2. За регистрация е необходимо участникът да направи поръчка над 49 лв. в онлайн магазина на адрес http://fitness1.bg/.

8. Участие за спечелване на награди
За участие в томболата за ГОЛЯМАТА НАГРАДА, необходимо участникът да направи поръчка над 49 лв

9. Обявяване на печелившите участници
Печелившите участници от играта ще бъдат обявявани на интернет страницата fitness1.bg/easter2017, както и на facebook.com/fitness1bg

10. Приемането на настоящите ПРАВИЛА е задължително условие за участие в играта и участникът се задължава да ги спазва и доброволно предоставя данните си в тази връзка.

11. Ограничение за печеливши участници
Печеливш участник в ИГРАТА не може да бъде лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово право-отношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на Играта преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на участника. Организаторът на Играта самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

14. Продължителностна играта
Включване в играта може да се осъществи в периода от 12.04.2017г. до 29.05.2017г. включително.

12. Процедура по известяване и доставяне на наградите
Организаторът поема ангажимент да уведоми публично или лично всеки един от печелившите. За публично се счита съобщението, публикувано в интернет страницата fitness1.bg/easter2017, facebook.com/fitness1bg, както и такова, изпратено от всякакъв дигитален медиум. Лично се счита изпращането на email и позвъняване на посочен телефон.

13. Получаване на награди
Спечелилият участник получава спечелената си награда само във физическият магазин на Fitness1 в София, бул. Цар Борис III № 15.

14. Организаторът поема транспортните разходи за изпращане на наградите на територията на Република България

15. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите участници.

16. Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена при регистрация; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на този конкурс; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на системата на сайта; други форсмажорни обстоятелства.

17. Връчването на наградите може да бъде публично събитие. С участието си в играта, участниците дават изричното си съгласие, в случай че спечелят награда, техните имена и снимка да станат публични и използвани в аудио, фото или видеоматериал от ОРГАНИЗАТОРА на ИГРАТА без заплащане на хонорар. Спечелилият тази награда се съгласяват, че ще подпише писмена декларация за горното.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Чл. 1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Организатора, от една страна и участниците в Играта, от друга страна, както и условията за участие в нея.

Чл.2. Навсякъде в Общите условия дефинираните в този член думи и изрази ще имат следното значение:

1. “Играта” се провежда в рамките на интернет страницата http://fitness1.bg/

2. “Участник” e всяко физическо лице, което посети интернет страницата http://fitness1.bg/, с което декларира, че приема общите условия и правилата на играта и направи поръчка, над 49 лв.

3. С включването си в играта участникът декларира съгласие по чл. 4, ал. 1,т. 2 от Закона за защита на личните данни по отношение на личните данни, които предостави във връзка с играта. Участникът се съгласява данните му да бъдат съхранявани и обработвани от организатора на играта за целите на играта.

4. Организаторът се ангажира по никакъв начин да не предоставя лични данни на участниците в играта на трети страни.

5. Спечелилият в томболата изрично се съгласяват да бъдат фотографирани, видеозаснемани, интервюирани и записвани след приключване на Играта, за маркетингови цели на Организатора.

Чл.3. Със зареждане на интернет страницата http://fitness1.bg/easter2017 участникът автоматично дава съгласие с правилата и общите условия на Играта.

Чл.4. Организаторът определя Правилата на Играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка по всяко време. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията й, както и да прекрати временно или постоянно участието на участник в нея, ако същият не спазва установените правила.

Чл.5. /1/ Общите условия се изменят и допълват едностранно от Организатора.
/2/ Действието на измененията и допълненията е в сила и обвързва участниците от момента на обявяването им на страницата http://fitness1.bg/easter2017

Чл.6. /1/ Участникът се индивидуализира в Играта посредством регистрацията си в интернет страницата, която е използвал за участие в Играта.
/2/ Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чийто e-mail е използван от друго лице, независимо дали лицето е дало или не съгласие за това.

Чл. 7. Участието в Играта при пазаруване не е задължително

Чл. 8. Наградата се предоставя безвъзмездно от Организатора.

Чл.9. Спечелената награда от печелившия участник се предава, ако спечелилият участник отговаря на изискванията на Правилата на играта и настоящите Общи условия.

Чл.10. /1/Наградата се предава лично или дистанционно от Организатора.
/2/ Участници, които не са потърсили обратна връзка с организатора за получаване на наградите си в 3 месеца срок от уведомяването им, губят правата си върху наградата

Чл.11. Правилата за участие в играта са неразделна част от настоящите Общи условия.

Чл.12. Оспорването на резултатите от Играта, валидността и верността на който и да е резултат от гласуване от страна на участник няма действие спрямо Организатора.

Чл.13. Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на спечелилият участник и неговата награда от ИГРАТА. Обявяването на участникът, спечелил награда, се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на двете им имена и елементи от e-mail адреса им, с който са регистрирани в Играта. Всички участници дават своето съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на Играта, ако такова е необходимо. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на промоцията. Организаторът, също така, се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в промоцията и да я използва, съгласно настоящите Официални правила и действащото законодателство.

Чл.14 Организаторът може да използва събраните e-mail адреси за последващи маркетингови дейности.

Чл.15 Замяната на наградите срещу пари или други ползи е забранена.

Чл.16 Организаторът не е отговорен за каквито и да е такси, данъци или глоби, които могат да възникнат във връзка с наградите.

Чл.17 Тази игра може да бъде прекратена само в случай на форсмажорни обстоятелства, включително невъзможността на Организатора на Играта, по причини, независещи от неговата воля, да продължи провеждането на Играта. От момента на обявяването на прекратяването на Играта на интернет страницата http://fitness1.bg/ на участниците няма да бъдат връчвани награди, както и няма да им бъде предоставяна каквато и да е друга компенсация.

Чл.18 ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да нанася корекции, обновява и променя настоящите ПРАВИЛА за участие по всяко време без предварително предупреждение.

Чл.19 СЪДЕБЕН СПОР. Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Играта и участниците в Играта ще се решава извънсъдебно или в случай, че това не е възможно – от компетентния български съд в гр. София.

Чл.20 ДЕЙСТВИЕ. С участието си в Играта, участниците се съгласяват да спазват тези Официални правила, включително техните срокове иусловия.

Настоящите Официални правила влизат в сила от момента на обявяването им на интернет страницата http://fitness1.bg/easter2017 и действат през целия период на играта.